Svarbi informacija

Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2023 03 14

AB „Prienų šilumos tinklai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo data, laikas: 2023 m. balandžio 28 d. 10 val.
Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva.
Akcininkų registracijos pradžia: 2023 m. balandžio 28 d. 9.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2023 m. balandžio 28 d. 9.55 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3.  Sprendimo dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę priėmimas. Sprendimo dėl valdybos naikinimo bendrovėje priėmimas. Sprendimo dėl valdybos narių įgaliojimų pasibaigimo datos nustatymo priėmimas. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Įgaliojimų suteikimas.
4. Sprendimo dėl Bendrovės vadovo metinės ataskaitos tvirtinimo priėmimas.
5. Sprendimo dėl Bendrovės auditoriaus ataskaitos tvirtinimo priėmimas.
6. Sprendimo dėl 2022 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo priėmimas.
Susirinkimo apskaitos diena: 2023 m. balandžio 21 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, ar elektroniniu paštu direktorius@prienusiluma.lt.  Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, ar elektroniniu paštu direktorius@prienusiluma.lt. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu direktorius@prienusiluma.lt  ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.prienusiluma.lt.   Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.
Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.prienusiluma.lt,  skyrelyje „Svarbi informacija“. Jeigu užpildytą bendrojo balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis (originalas) turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu direktorius@prienusiluma.lt) arba pristatytas į Bendrovę adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.
Bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 397580 akcijų.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje www.prienusiluma.lt skiltyje „Svarbi informacija“. Su visais kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 319 533 00.
         Valdybos įgaliotas asmuo / direktorius
         Paulius Minajevas
Priedai: