Savitarna

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ NAUDOJANTIS UAB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ SAVITARNOS SVETAINE

Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, šiuo pranešimu informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis UAB „Prienų šilumos tinklai“ savitarnos svetaine. 

1. Informacija apie duomenų valdytojus ir tvarkytojus

UAB „Prienų šilumos tinklai“ klientų elektroninėje savitarnos svetainėje Jūs turite galimybę vienoje paskyroje tvarkyti savo sąskaitas ir mokėjimus už UAB „Prienų šilumos tinklai“ teikiamas paslaugas, atsiskaityti už suteiktas paslaugas vos keliais mygtukų paspaudimais, deklaruoti skaitiklių rodmenis.

Šiuo tikslu UAB „Prienų šilumos tinklai“ tvarko jūsų asmens duomenis. Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir tinkamai informuoti apie teikiamas paslaugas, pranešame, kad UAB „Prienų šilumos tinklai“, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, vadovaujamės BDAR ir taikome reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo bei nuo netyčinio asmens duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Daugiau informacijos, kaip ir kokiais tikslais ir teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis, rasite čia: http://www.prienusiluma.lt/asmens-duomenu-apsauga/

2. Tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai ir tvarkymo teisiniai pagrindai

Pradėdami naudotis Savitarnos svetainės paslaugomis, išreiškiate sutikimą, kad Savitarnos svetainėje registracijos metu nurodyti ir naudojantis Savitarnos svetainės paslaugomis Jūsų pateikti žemiau nurodyti duomenys būtų tvarkomi ir naudojami šiame pranešime nurodytais tikslais. Jums neišreiškus sutikimo, naudotis savitarnos svetaine nebus galimybės, o anksčiau duotą sutikimą atšaukus, nuo atsisakymo dienos atitinkamų paslaugų teikimas ir mokėjimai už jas bus valdomi kitais būdais.

Jūsų identifikavimas prisijungiant prie savitarnos svetainės:

Prisijungdamas prie mūsų savitarnos svetainės esate identifikuojamas pagal Jūsų įvestą kliento prisijungimo prie savitarnos kodą ir slaptažodį. Pirminius prisijungimo duomenis Jūs gaunate su mumis sudaręs sutartį (kliento kodas yra Jūsų sutarties numeris), prisijungęs prie savo paskyros mūsų savitarnos svetainėje duomenis galite keisti, pildyti, įvesti.

Jūsų pareigos:

 • saugoti savo prisijungimo prie savitarnos svetainės slaptažodį ir prisijungimo kodą bei kitus duomenis;
 • užtikrinti, kad teikdamas, reaguodamas ar kitaip tvarkydamas asmens duomenis turite teisę tai daryti;
 • užtikrinti mums pateiktų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą;
 • neatskleisti jokiems kitiems asmenims asmens duomenų apie trečiuosius asmenis, jeigu bet kokių trečiųjų asmenų asmens duomenys Jums tapo prieinami/žinomi naudojantis savitarnos svetaine, ir nedelsiant informuoti mus apie šią situaciją.
 • Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims prašome nedelsiant mus apie tai informuoti ir pakeisti duomenis.

Jūsų asmens duomenys Jums naudojantis savitarnos svetaine tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir

vykdymo tikslu, šių sutarčių vykdymo pagrindu;

 • vartotojų informavimo ir konsultavimo tikslu, su vartotojais sudarytų sutarčių vykdymo

pagrindu;

 • elektroninių sąskaitų už karštą vandenį ar šildymą teikimo, su vartotojais sudarytų sutarčių

vykdymo pagrindu.

Jums naudojantis savitarnos svetaine tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • kliento vardas ir pavardė;
 • kliento prisijungimo prie savitarnos kodas ir slaptažodis;
 • kliento (arba objekto) adresas;
 • kliento telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
 • kliento IP adresas;
 • šilumos ir karšto vandens skaitiklių numeriai;
 • šilumos ir karšto vandens skaitiklių rodmenys;

3. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai nurodyti Bendrovės interneto svetainėje http://www.prienusiluma.lt/asmens-duomenu-apsauga/.   

4. Asmens duomenų gavėjai.  Jūsų asmens duomenys, kurie yra tvarkomi mokėjimų už suvartotą šilumą ir karštą vandenį administravimo tikslu, teikiami tretiesiems asmenims, kad būtų tinkamai apskaičiuotos įmokos, skolos ir kiti įsipareigojimai. Taip pat, teisės aktų numatytais atvejais – atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (pvz. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, teisėsaugos institucijos) bei kitiems asmenims (antstoliai, teisines paslaugas teikiantys subjektai, profesinės sąjungos, komerciniai bankai, kita), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo numatytais atvejais – valstybės archyvams saugojimui, esant teisiniam ginčui – ginčus nagrinėjančioms institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

5. Asmens duomenų tvarkytojai. Atskiriems duomenų tvarkymo veiksmams atlikti Bendrovė turi teisę savo nuožiūra pasitelkti duomenų tvarkytojus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

6. Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų), iš bankų ir kitų mokėjimo įstaigų ir, pagal poreikį arba kai tai nustatyta teisės aktuose, – trečiųjų asmenų (valstybės registrai, savivaldos institucijos ir kt.)

7. Asmens duomenų saugojimo terminas. Duomenys tvarkomi Bendrojoje dokumentų saugojimo rodyklėje nurodytais terminais.

8. Jūs turite šias teises: 

 • Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti, bei gauti jų kopijas;
 • Prašyti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
 • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai, netikslūs asmens duomenys, ir (ar) kai jūs atšaukiate savo sutikimą, ir (ar) yra tam kitas pakankamas pagrindas.

Detalesnė informacija apie jūsų teises  nurodyta aukščiau pateiktose nuorodose į atitinkamų duomenų valdytojų svetaines.

9. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

10. Skundų teikimas. Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su bendrovės atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, Jūs turite teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

Savitarna

Informacija aktuali: 2023-08-31