Šilumos paskirstymo metodai

AB „Prienų šilumos tinklai“ aptarnaujamoje teritorijoje yra taikomi trys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) (dabar Valstybinė energetikos kontrolės taryba – VERT) patvirtinti šilumos paskirstymo metodai.
Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3

Gali būti taikomas, kai:

 • šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;
 • visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas:

pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, rodmenis;
pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų;

 • veikiantys buitiniai šilumos skaitikliai įrengti daugiau kaip 50 % pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos;
 • pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos vamzdynai (stovai):

įrengti butuose ir (ar) kitose patalpose;
įrengti pastato bendrojo naudojimo patalpose arba neįrengti;

 • šilumos kiekis butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti nustatomas:

pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis;
pagal maksimalius arba vidutinius energijos sąnaudų normatyvus būstui šildyti;

 • bute ir (ar) kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;
pagal karšto vandens suvartojimo normas;

 • pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis;
 • pastato butams ir (ar) kitoms patalpoms taikoma tolygaus šildymo sąlyga;
 • pastate įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, šilumos siurbliai ir kt.), skirti pastato šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) dengti (Metodo Nr. 3 C variantas). Tokiu atveju pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka turi pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo;
 • pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, atjungtų ar niekada nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos.

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/654812a0323011e69cf5d89a5fdd27cc

Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4

Gali būti taikomas, kai:

 • šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;
 • visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui , rodmenis;
 • bute ir (ar) kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis;
pagal karšto vandens suvartojimo normas;

 • pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba506070316011e69cf5d89a5fdd27cc

Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr. 5

Gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu šilumos paskirstymo metodu (išskyrus šilumos paskirstymo metodus, kuriuose numatyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms nustatymo tvarka), kuriuo nustatomas šilumos kiekis pastatui šildymui, kai:

 • pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, atjungtų ar niekad nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos;
 • pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, turinčių atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš pastato įvadinį šilumos apskaitos prietaisą;
 • buitiniai šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos;

Oficialus teisės akto tekstas yra pasiekiamas adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cad0ecd0316011e69cf5d89a5fdd27cc

Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo tvarka

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.245547/DjAdmlhqBq

Šilumos paskirstymo metodų vartotojams rengimo ir taikymo tvarka reglamentuota Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos 2016-06-13 nutarimu Nr. 03-178 patvirtintose taisyklėse.

Paskirstymo metodas  taikomas visam pastatui. Paskirstymo metodą pasirenka daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85. straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Pasirinktas paskirstymo metodas turi būti taikomas ne mažiau kaip vienerius kalendorinius metus. Šilumos tiekėjas turi teisę atidėti paskirstymo metodo taikymą, jei tai susiję su papildomos informacijos surinkimu, apdorojimu, ar programinės įrango įdiegimu, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Pastato bendraturčiams nepriėmus sprendimo dėl šilumos paskirstymo metodo, šilumos paskirstymo metodą parenka šilumos tiekėjas iš Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų. Vartotojai gali pasiūlyti ir pateikti Komisijai suderinti savo parengtą paskirstymo metodą, parengtą taikant Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisyklėse priimtus terminus ir žymėjimus.

Visą informaciją apie šilumos paskirstymo metodus galima rasti adresu http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Teisine-informacija/teis%C4%97s-aktai-pagal-sritis/silumos-sektorius.aspx