Svarbi informacija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS Dėl Prienų rajono savivaldybės centralizuotų šilumos vartotojų permokos

2023 01 09

Gerb. šilumos vartotojau,
 
AB „Prienų šilumos tinklai“ jus jau buvo informavusi apie atsiradusią galimybę susigrąžinti už šilumą 2013-2015m. permokėtas sumas, jų reikalaujant iš anksčiau šilumą tiekusios bendrovės UAB „Trakų energija“, į/k 170795677, (buvęs pavadinimas UAB „Prienų energija“). Atsiradus papildomai informacijai dalinamės ja su jumis.
Informuojame jus, jog 2022-12-19 dieną Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai priėmė pirmąjį sprendimą c.b. Nr. e2-6852-804/2022, kuriuo priteisė permokos sumas iš UAB „Trakų energija“ Prienų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų naudai. Kitų vartotojų, tame tarpe iš biudžeto finansuojamų įstaigų, permoka nurodytu teismo sprendimu nebuvo priteista, kadangi savivaldybė kreipdamasi į teismą neturėjo teisinių įgaliojimų atstovauti nei valstybei, nei privatiems asmenims. Šiems subjektams savo permokos susigrąžinimu reikia rūpintis patiems.
2022-12-19 dienos sprendimu teismas pripažino šilumos permokos kompensavimo tarifą, kuris yra 6,7948 EUR už 1 MWh šilumos energijos, suvartotos Prienų centralizuotos šilumos energijos tinkle 2013 m. spalio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. spalio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiais. Tai reiškia, jog kiekvienas centralizuotos šilumos vartotojas, kuris nurodytais laikotarpiais pirko iš UAB „Trakų energija“ Prienų padalinio šilumos energiją, turi teisę į kompensaciją, priklausančią nuo faktiškai nupirkto šilumos kiekio. Kompensacijos dydis yra lygus suvartotos šilumos energijos (MWh) ir tarifo 6,7948 EUR/MWh sandaugai.
Vartotojams, pageidaujantiems susigrąžinti permoką, reikia raštu kreiptis į UAB „Trakų energija“ su prašymu LR šilumos ūkio įstatymo 21 str. 1d. nustatyta tvarka. Minėtas straipsnis numato, jog „Vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų (eksploatuotojų) ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.“ LR energetikos įstatymo 34 str. 1d. numato, jog „Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus.“. Jokie reikalavimai išskyrus rašytinę formą vartotojų prašymams (pretenzijoms) nėra keliami.
Jūsų prašymo reikalavimas turėtų būti: išmokėti jūsų už šilumos energiją permokėtas sumas 2013 m. spalio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. spalio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiais, apskaičiuotas pagal 2021-05-28 dienos VERT rašte Prienų rajono savivaldybės administracijai Nr. R2-(ŠBK)-3740 pateiktus duomenis, t.y. po 6,7948 EUR už kiekvieną MWh.
Jei UAB „Trakų energija“ geranoriškai permokos negrąžintų, tokiu atveju vartotojai turi su ieškiniu kreiptis į teismą pagal atsakovo UAB „Trakų energija“ registruotos buveinės vietą, reikalaudami permokos priteisimo. Šią paslaugą jums suteiks jūsų pasirinktas advokatas.
Jei neturite išsaugojęs savo sąskaitų už šilumos energiją ir nežinote savo suvartoto šilumos energijos kiekio nurodytais laikotarpiais, tokiu atveju kreipiantis į UAB „Trakų energija“ privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, jums reikia UAB „Trakų energija“ paprašyti pateikti jūsų individualiai suvartoto šilumos kiekio duomenis 2013 m. spalio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. spalio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiais. Tokią teisę jums garantuoja LR Energetikos ministro 2010-10-25 dienos įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 132.4 p.: „132. Vartotojai turi teisę: <..> 132.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15 punktai) neatlygintinai gauti informaciją iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;“.
 
 
 
Jūsų AB „Prienų šilumos tinklai“