Prienų mieste pradedama šilumos tiekimo tinklų modernizacija

ES fondų investicijų veiksmų programa

AB „Prienų šilumos tinklai“ 2016 m. birželio mėn. pateikė paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0049 „Susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų Prienų m. modernizavimas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Ši priemonė skirta įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.2. uždavinį „Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“.

2016 metų gruodžio 27 dieną AB „Prienų šilumos tinklai“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl šilumos tinklų modernizavimo darbų finansavimo. Bendra projekto vertė – 601 732,00 Eur. Projektui finansuoti iš Sanglaudos fondo skirta 300 866,00 Eur.

Šio projekto tikslas – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, bei padidinti šilumos energijos tiekimo patikimumą ir efektyvumą esamiems centralizuotos šilumos energijos vartotojams, modernizuojant 32 proc. Prienų m. centrinio šilumos tiekimo tinkle vamzdynų (perskaičiavus jų ilgį viengubo 100 mm sąlyginio diametro vamzdžio ilgiu).

Projekto metu planuojama modernizuoti 8,5 km (perskaičiavus sąlyginiu viengubo vamzdžio ilgiu) centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir tuo sumažinti šilumos energijos nuostolius nuo 19,2 proc. iki 15 proc. bei 2176 asmenims pagerinti šilumos tiekimo patikimumą bei kokybę. Taip pat šiuo projektu siekiama išspręsti eilę kitų problemų:

  1. atnaujinti nusidėvėjusius šilumos tiekimo tinklus;
  2. padidinti energijos vartojimo efektyvumą (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos);
  3. padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą (atnaujinus vamzdynus, bus išvengta avarijų vamzdyne ir šilumos tiekimo vartotojams sutrikimų);
  4. sumažinti neigiamą poveikį aplinkai (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro suvartojimas ir šiltnamio dujų emisija į aplinką);
  5. sumažinti sąnaudas šilumos gamybai ir perdavimui (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos; sumažės lėšų poreikis vamzdynų remontams ir avarijų padarinių likvidavimui);
  6. sumažinti importuojamo iškastinio kuro – gamtinių dujų – vartojimą.

Šilumos tinklų modernizavimas bus vykdomas keičiant senus susidėvėjusius vamzdynus naujais, gamyklinėmis sąlygomis izoliuotais vamzdžiais, klojamais bekanaliu būdu.

Daugiau apie projektą:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/susidevejusiu-silumos-tiekimo-tinklu-prienu-m-modernizavimas