Svarbi informacija

AB „Prienų šilumos tinklai“ skelbia atranką direktoriaus pareigoms užimti

2022 06 08

 
AB „Prienų šilumos tinklai“ (įm. kodas 170759250, adresas: Statybininkų g. 6, 59131 Prienai) skelbia atranką direktoriaus pareigoms užimti.
Direktoriaus pareigos pagal pareiginius nuostatus:
 •  Pagal galiojančius įstatymus vadovauti gamybinei, ūkinei, finansinei ir ekonominei įmonės veiklai bei visiškai atsakyti už priimamų sprendimų padarinius, įmonės turto saugumą ir jo efektyvų panaudojimą bei įmonės finansinės ir ūkinės veiklos rezultatus.
 •  Spręsti visus klausimus pagal jam suteiktas teises, pavesti ir kontroliuoti atskirų komercinių – ūkinių funkcijų vykdymą kitiems bendrovės darbuotojams.
 •  Priimti ir atleisti darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis.
 •  Skirti priimtiems darbuotojams paskatinimus bei nuobaudas.
 •  Tvirtinti bendrovės vidaus darbo tvarkos taisykles, kolektyvinę sutartį, darbuotojų pareigines instrukcijas, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atlygius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, leisti įsakymus.
 •  Užtikrinti visus įmonės įsipareigojimus valstybinėms, regioninėms ir vietinėms biudžetinėms institucijoms, valstybiniams nebiudžetiniams socialiniams fondams, tiekėjams, užsakovams ir kreditoriams, taip pat banko įstaigoms bei ūkinių ir darbo sutarčių (sutarčių ir verslo planų) vykdymą.
 •  Užtikrinti teisingą ekonominių ir administracinių vadovavimo metodų, vienvaldiškumo ir kolegialumo, aptariant bei sprendžiant klausimus, materialinių ir moralinių gamybos didinimo paskatų suderinamumą; kad būtų skatinamas kiekvieno darbuotojo materialinis suinteresuotumas ir atsakingumas už jam paskirtą darbą bei viso kolektyvo darbo rezultatus, o darbo užmokestis būtų mokamas laiku.
 • Kontroliuoti ir priminti darbuotojams, kad už dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji tuos dokumentus.
 • Kontroliuoti bendrovėje įstatymų, Vyriausybės nutarimų, įsakymų bei nurodymų savalaikį ir teisingą įgyvendinimą.
 • Bendrovės vardu pasirašyti sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus.
 • Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.
 • Vykdyti atskiras užduotis, įgyvendinti priemones, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.
 • Rūpintis naujų kvalifikuotų bendrovės darbuotojų ruošimu, numatant bendrovės perspektyvą.
 • Peržiūrėti ir tvirtinti dokumentaciją, paslaugų vykdymo grafikus.
 • Dalyvauti bendrovės veiksmų strategijos ir programos prognozavime.
 • Numatyti ir organizuoti perspektyvių priemonių bendrovės rekonstrukcijai ir vystymui įdiegimą.
 • Skatinti laisvą kūrybinę iniciatyvą ir kiekvieno darbuotojo atsakomybę už jam pavestų darbų įvykdymą bei bendrovės vardo saugojimą.
Darbo užmokestis:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr.1341 ,,Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nuostatomis, AB ,,Prienų šilumos tinklai“ vadovui (direktoriui) nustatomas atlyginimas:
-    pastovioji dalis – koeficientas nuo 9,3 iki 12,7 (Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais), atsižvelgiant į tai, kad įmonė yra IV kategorijos;
-    kintamoji dalis – priklauso nuo įmonės tikslų įgyvendinimo ir veiklos rezultatų (iki 50 proc. pastoviosios dalies dydžio).
Reikalavimai darbuotojui
•    Energetikos srities aukštasis išsilavinimas (vadybos privalumas);
•    Kainodaros principų išmanymas, derybiniai įgūdžiai;
•    B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•    Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
•    Šilumos gamybos įrenginių ir sistemų veikimo principo ir eksploatavimo išmanymas;
•    Komandinio darbo įgūdžiai, komunikabilumas, atsakingumas, strateginis mąstymas, veržlumas, noras tobulėti ir siekti aukštesnių rezultatų;
•    Geri analitiniai bei organizaciniai sugebėjimai;
•    Darbo patirtis energetikos įmonėje – ne mažiau 5 m.;
•    Vadovavimo patirtis – ne mažiau 3 m.
•    Gebėjimas sisteminti ir analizuoti informaciją;
Pretendentas privalo pateikti:
 • prašymą leisti dalyvauti Atrankoje;
 • asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį nurodytiems reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą, papildomai nurodant savo privalumų sąrašą, dalyvavimą energetikos veiklose, dalykines savybes;
 • savo, kaip Bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl Bendrovės veiklos (tikslų prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat vadovavimo patirtis (ne mažiau, kaip 3 m.);
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).
Pretendentas gali pateikti dokumentus bendrovės valdybos pirmininkui el. paštu tomas.zvirblys@prienai.lt arba siųsti registruotu laišku Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, nurodant „Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ atrankos direktoriaus pareigoms užimti“. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną (prieš atranką) ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Dokumentai priimami iki 2022-06-22 (įskaitytinai).
Pasibaigus pretendentų dokumentų pateikimo terminui, Bendrovės valdyba įvertina atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams.
Pretendentui, kuris atitinka Atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, nurodant jos datą, vietą ir laiką. Pretendentui, kuris neatitinka Atrankos skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, el. paštu išsiunčiamas pranešimas, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų Atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Vertinant veiklos programą, vertinami pretendentų į Bendrovės vadovus vadovavimo gebėjimai (gebėjimas inicijuoti idėjas, planus, numatyti užduotis, veiklos žingsnius, koordinuoti darbus ir pan.).
Telefonas pasiteirauti: (8 319) 61120, 8 655 24148 el. p. tomas.zvirblys@prienai.lt