Prienų rajono savivaldybė skelbia dviejų nepriklausomų kandidatų į AB ,,Prienų šilumos tinklai“ (toliau- Bendrovė), įmonės kodas 170759250, adresas: Statybininkų g. 6, Prienai, valdybos narius atranką.  Nepriklausomi kandidatai į Bendrovės valdybos narius renkami 4 metų (2020-2024 m.) kadencijai. Atrankos būdas – pokalbis.

Informacija apie Bendrovę skelbiama internetinėje svetainėje adresu https://www.prienusiluma.lt

Nuoroda internete į Bendrovės strategiją: https://www.prienusiluma.lt/

Nuoroda į VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ interneto svetainę: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/

Kandidatai į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius turi turėti vieną iš šių kompetencijų:

 • finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo arba energetikos srityje.

Kandidatai į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4. nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Specialieji reikalavimai:

 1. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį arba 3 metų patirtį energetikos srityje;
 2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
 3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
 4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

Nepriklausomumo kriterijai:

1. nebūti AB ,,Prienų šilumos tinklai“, į kurios kolegialų organą pretenduoja, Akcijų valdytojo valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus būti nėjęs tokių pareigų;

2. nebūti AB ,,Prienų šilumos tinklai“, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3. nebūti AB ,,Prienų šilumos tinklai“, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

4. neturėti reikšmingų verslo ryšių su AB ,,Prienų šilumos tinklai“, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš bendrovės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

5. paskutinius dvejus metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB ,,Prienų šilumos tinklai“, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju; 

6. nebūti AB ,,Prienų šilumos tinklai“, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

7. nebūti daugiau nei trijų (įskaitant bendrovę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių organų nariu. 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Aprašo priedas);
 2. kandidato gyvenimo aprašymą;
 3. kandidato motyvacinį laišką atrankos komisijai (ne daugiau 1 lapo apimties);
 4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2020 m. kovo mėn. 25 d., nurodant gavėją – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, su antrašte „Dėl AB ,,Prienų šilumos tinklai“ nepriklausomų valdybos narių atrankos“.

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

 1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami Prienų rajono savivaldybėje adresu Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai. 
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), Prienų rajono savivaldybė adresas Laisvės a. 12, LT 59126 Prienai. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu administracija@prienai.lt, patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktiniai asmenys – Linutė Mikušauskienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: 8 319 61121, el. p. linute.mikusauskiene@prienai.lt

Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija čia

 

SKELBIAMA VIEŠA ATRANKA Į AB ,,PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS